Thursday, March 17, 2011

ગઝલ

આપવા જેવું નથી, શું આપવું?,
માગવા જેવું નથી, શું માગવું? ૦

દ્વાર ખોલી ના મને બોલાવ તું,
આવવા જેવું નથી, શું આવવું? ૦

જો અચાનક શૂળ ઉગી જાય છે,
કાપવા જેવું નથી, શું કાપવું? ૦

દાવ પર લાગી હતી જે જદગી,
હારવા જેવું નથી, શું હારવું? ૦

યાદનો અસબાબ ના મંગાવ તું,
લાવવા જેવું નથી, શું લાવવું?